Vappu 2024 Lieksan torilla

Hyvät toverit, arvoisat Vapun viettäjät ja hyvät ystävät. Vappu on työväen ja solidaarisuuden kansainvälinen juhlapäivä. Vappu on myös kevään, ilon ja opiskelijoiden päivä. Tänään vietämme vappua jo kolmannen kerran Venäjän täysin tuomittavan Ukrainaan kohdistuvan hyökkayssodan varjossa. Tänä Vappuna juhlimista himmentävät myös kotitekoiset epävarmuudet. Istuvan hallituksen epäoikeudenmukaiset leikkaukset ja vahvaan sopimiseen perustuvan suomalaisen yhteiskunnan kehittämisperinteen rapauttaminen.

Hyvät kuulijat Ukrainan sota näkyy myös meillä Lieksassa. Olemme voineet yhdessä tarjota monelle ukrainalaiselle mahdollisuuden rakentaa elämäänsä turvassa sodan kauhuilta. Olemme yhdessä voineet auttaa sotaa pakenevia ukrainalaisia materiaalisesti. Olemme yhdessä voineet koota avustuseriä toimitettavaksi Ukrainaan. Olen hyvin iloinen ja ylpeä tekemästämme työstä ja haluan kiittää kaikkia tähän työhön osallistuneita. Tätä työtä tulee jatkaa ja lisätä. Muuttaminen vieraaseen kulttuuriin ja elinympäristöön lisää merkttävästi ahdistusta ja epävarmuutta. Lisäämällä suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä ja yhteisöllisyyttä voimme rikastuttaa omaa elämäämme ja tukea Lieksaan muuttaneita ukainalaisia.

Hyvät kuulijat Usein sanotaan, että yhteiskunnan hyvyyttä mitataan sillä miten se kohtelee heikoimpiaan. Viimeksi käytyjen eduskuntavaalien tuloksen perusteella Suomeen muodostettiin oikeistolaisin hallitus koskaan maamme historiassa. Menneinä vuosikymmeninä kokoomuksen seurana hallituksessa on aina ollut joko keskusta tai SDP. Tämä on tasoittanut politiikan tekoa ja politiikan sisältöä. Nykyisessä hallituksessa kokoomuksen rinnalla valtaa käyttää perussuomalainen puolue. Ei ole kovin pitkä aika siitä kun perussuomalaisen puolueen arvopohja muodosti kokoomukselle mahdottoman esteen tehdä yhteistyötä tämän puolueen kanssa. Nyt tämä este on ylitetty ja kovan, oikeistolaisen politiikan vaikutukset tuntuvat melkein – melkein jokaisen elämässä. Kenelläkään ei liene epäilystä siitä, etteikö Suomen talouden kurssia tulisi sada käännetyksi. Keinoista olemme vahvasti eri mieltä.

Hyvät kuulijat Ei taloustiede eikä myöskään talouspolitiikka ole matematiikkaa. Jokaisen toimenpiteen pohjalla ovat arvot. Talouspoliittiset toimenpiteen ovat lopulta aina myös arvovalintoja.Työväenliikkeen perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo, demokratia ja solidaarisuus. Vapaus tarkoittaa ihmisen oikeutta toteuttaa itseään perhetaustasta tai tulotasosta riippumatta. Vapaa yhteiskunta turvaa tätä perusoikeutta luomalla aitoja mahdollisuuksia jokaiselle. Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua, tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa tarpeitaan riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai varallisuudesta. Demokratia on aitoa kansanvaltaa, jossa jokaisella on oikeus osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen ääni on yhtä painava niin keskustelussa kuin vaaliuurnassa. Demokratia, aktiivinen, osallistuva ja vaikuttava kansalaisyhteiskunta toimii myös vaalien välillä. Solidaarisuus tarkoittaa vastuun jakamista ja yhteisvastuuta kaikkien hyvinvoinnista, sillä jokainen meistä on joskus heikko. Olemme täällä tänään yhdessä osoittamassa, että näiden arvojen puolesta työväenliike jatkaa työtä joka päivä. Nämä arvot ovat ohjanneet ja ohjaavat työtämme niin eduskunnassa ja valtuustoissa. Näiden arvojen merkitys ja ajankohtaisuus eivät ole mihinkään kadonneet vaan ne ovat entistäkin ajankohtaisempia. Pidämme ääntä myös niiden puolesta, jotka eivät uskalla, jaksa tai kykene sitä itse tekemään.

Hyvät kuulujat Näiden arvojen varaan olemme rakentaneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Keskeistä tässä rakennustyössä on ollut yhteistyö, sopiminen ja luottamus. Nyt nämä rakennustyön kantavat voimat ovat uhattuina ja jo osin romutettu. Vastakkainasettelu luonnehtii tänä päivänä suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriä. Työtaisteluoikeus on perusoikeus, jota ei tule rajoittaa. Myöskään poliittisia työtaisteluita ei tule kieltää. Niitä ei kohdisteta työnantajaan vaan ne ovat olennainen osa demokratiaa ja sanan-ja mielipiteenvapautta.Tuopa tulevaisuus eteemme minkälaisia haasteita hyvänsä, ne on helpompi kohdata vaalimalla luottamusta, pitämällä yllä sopimisen kulttuuria ja tekemällä yhteistyötä.

Hyvät kuulijat Yhteiskunnallista keskustelua käydään tänä päivänä korostetusti julkisen talouden tilasta, tasapainottamisesta. Tehdyt sopeuttamistoimet kertovat karua kieltä siitä arvopohjasta, johon ne perustuvat. Päätöksentekoa ohjaavat äärimmäisen kovat arvot. Leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat hyvin suurelta osin yhteiskunnan heikommassa asemasa oleviin ihmisiin. Arvopohjasta emme löydä hakemallakaan merkkejä oikeudenmukaisuudesta. Leikkaukset kohdistuvat sosiaaliturvaan, työttömyyden turvaan, koulutukseen ja moniin hyvinvointipalveluihin. Leikkaukset kohdistuvat nuoriin, opiskelijoihin, yksinhuoltajiin, lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Saman suuntaiset vaikutukset ovat tehdyillä veroratkaisuilla. Näillä aiheutetaan inhimillistä kärsimystä, vastakkainasettelua ja eriarvoisuutta ja yhteiskunnallista haittaa pitkäksi aikaa. Sen sijaan suuret tulot, hyvät eläkeet ja yritystuet säilyvät koskemattomina. No kun hakemalla hakee niin pieni oikeudenmukaisuuden häivähdys löytyy siitä, ettei ruoan arvonlisäveroa korotettu.

Hyvät kuulijat Hallitus on tehnyt ja on tekemässä merkittäviä maahanmuutton liittyviä päätöksiä. Osa niistä on toki perusteltuja. Tässä yhteydessä pitää muistaa, että Suomi tarvitsee ehdottomasti lisää työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa. Huoltosuhteemme heikkenee, Tarvitsemme lisää osaavaa työvoimaa. Osaavan työvoiman saatavuus on yksi keskeisimmistä talouskasvun esteistä. Tämän huolen jakavat sekä EK että Suomen yrittäjät. Tekeillä olevat maahanmuuttoon kohdistuvat toimet hikentävät merkittävällä tavalla osaavan työvoiman saatavuutta ja taloudellisen kasvun edellytyksiä. Heitetäänkö lapsi pesuveden mukana. Samaan aikaan tilannetta heikennetään myös kohdistamalla leikkauksia koulutukseen.

Koulutus pitää nähdä aidosti investointina. Siihen panostaminen maksaa itsensä monin verroin takaisin. Koulutusinvestoinnit edistävät yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia, kiihdyttävät talouskasvua ja parantavat työllisyyttä. Koulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla on pitkät jäljet. Ne vaarantavat kansalaisten oikeuksia yhtäläiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kasvatus ja koulutus luovat jokaiselle edellytyksiä hyvän elämän rakentamiseen ja itsensä toteuttamiseen. Ne ovat sivistysyhteiskunnan kivijalka.

Hyvät kuulijat Suomen ongelmat eivät ratkea leikkausten ja kurjistamisen, maahanmuuton vaikeuttamisen, sosiaalisen eriarvoisuuden lisäämisen, työntekijöiden oikeuksien polkemisen kautta. Kestävämpi ratkaisu löytyisi kasvuhakuisesta politiikasta, joka pohjautuu niihin arvoihin joita työväenliike on kautta historian vaalinut. Luottamus, yhteistyö ja sopiminen turvaavat kestävän oikeudenmukaisen yhteiskuntakehityksen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen.

Hyvät kuulijat Olen saanut viime vuosina tarkastella yhteiskuntakehitystä ja yhteiskuntapolitiikkaa myös paikkallisella ja maakunnallisella tasolla. Haasteet tuntuvat monta kertaa hyvin vaikeilta. Siitä huolimatta, vaikka erilaisia mielipiteitä on, löytyy kaupungissa, maakuntaliitossa ja myös hyvinvointialueella yhteinen näkemys, yhteinen tekemisen meininki ja asioita kyetään viemään eteenpäin kansalaisten etu kärkenä. Luottamus, yhteistyö ja sopiminen toimivat. Näitä tulee vaalia jatkossakin.

Hyvät kuulijat toivotan teille kaikille hyvää Vappua ja menestystä omissa pyrkimyksissänne.